Radyo Dinle
system informacji oświatowej
Aktualizacja serwisu: 22.08.2018
Aktualizacja biblioteki analiz: 27.01.2006
logo QNT
© 2005-2008 QNT Systemy Informatyczne
XHTML 1.1 XHTML 1.1 ikona WAI-AAA
webmaster@qnt.pl

System Informacji Oświatowej - SIO

aktualności

Zbliża się nowe SIO - jest dużo czasu na przygotowania

Dodano: 20.03.2012

30 kwietnia 2012 r. wchodzi w życie nowa ustawa o systemie informacji oświatowej z 15 kwietnia 2011 r. Zmienia ona strukturę, organizację oraz zasady działania SIO. Nie musicie się jednak Państwo martwić koniecznością szybkiego "przestawienia się" na nowe warunki - ustawodawca przewidział blisko dwuletni okres przejściowy, w trakcie którego obowiązywać będą zapisy obu ustaw, starej i nowej.

Nowy System Informacji Oświatowej będzie stanowił udoskonalone narzędzie gromadzenia danych, niezbędnych do prowadzenia polityki edukacyjnej na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Dane zgromadzone w "nowym" SIO będą bardziej aktualne, wiarygodne i rzetelne, co zwiększy efektywność działań na wszystkich poziomach zarządzania oświatą, a sam system - według zamierzeń ustawodawcy - ułatwi zarządzanie oświatą, m.in. poprzez optymalizację wydatków.

Jakie zmiany wprowadza nowa ustawa?

Przewidziano nowy sposób gromadzenia danych oraz zmieniono ich zakres. SIO nie będzie już gromadzić danych zbiorczych, tylko dane jednostkowe dotyczące uczniów i nauczycieli (czyli dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).

Dane jednostkowe podzielono na tzw. dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, numer PESEL) i dziedzinowe, np. miejsce zamieszkania ucznia, pomoc materialną dla ucznia, kwalifikacje pedagogiczne nauczyciela, stopień awansu zawodowego nauczyciela.

Ustawa zakłada stworzenie jednolitego opisu poszczególnych szkół i placówek oświatowych poprzez wprowadzenie Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO). Obejmie on takie dane szkół i placówek oświatowych, jak: nazwa, typ szkoły lub placówki, data założenia, etapy edukacyjne realizowane w jednostce, adres, status publiczno-prawny, określenie organu prowadzącego, data likwidacji. RSPO będzie dostępny na stronie internetowej Systemu Informacji Oświatowej.

Co będzie się działo w okresie przejściowym?

Okres przejściowy obowiązuje od 30 kwietnia 2012 r. do 1 marca 2014 r. Istotne terminy w tym okresie to:

 1. 30 kwietnia 2012 roku - wejście ustawy w życie.
 2. Od 15 maja 2012 do 15 czerwca 2012 r. - składanie wniosków o udzielenie upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO przez kierowników podmiotów zobowiązanych do prowadzenia RSPO (Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych), czyli przez kierowników jednostek samorządu terytorialnego, ministrów prowadzących szkoły, kierowników okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz wojewodów.
 3. Od 1 czerwca 2012 do 31 lipca 2012 r. - udzielanie upoważnień do dostępu do bazy SIO podmiotom wymienionym w pkt. 2 przez ministra edukacji narodowej dla innych ministrów oraz wojewodów oraz przez wojewodów dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów powiatów oraz marszałków województw.
 4. Od 1 sierpnia 2012 do 31 sierpnia 2012 r. - przekazywanie do RSPO danych identyfikacyjnych istniejących w dniu 31 lipca 2012 r. publicznych i niepublicznych szkół oraz placówek oświatowych.
 5. Od dnia przekazania danych identyfikacyjnych do RSPO do 12 listopada 2012 r. - składanie wniosków przez kierowników szkół i placówek oświatowych o udzielenie upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO.
 6. Od 15 października 2012 do 15 listopada 2012 r. - składanie wniosków przez kierowników innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty o udzielenie upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO.
 7. Od 1 listopada 2012 do 31 grudnia 2012 r. - udzielanie upoważnień do dostępu do bazy SIO przez kierowników podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do RSPO dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, których dane indentyfikacyjne zostały przekazane do RSPO oraz dla kierowników jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych.
 8. Do dnia 9 kwietnia 2013 r. - przekazywanie danych do bazy danych SIO przez podmioty zobowiązane, czyli m. in. przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych według stanu na 31 marca 2013 r.

Przypominamy, że w tym okresie obowiązywać będzie "stara" ustawa o systemie informacji oświatowej. Dane w starym systemie będą zbierane wg stanu na 31 marca 2012 r. oraz wg stanów na 10 września 2012 i 30 września 2012 r.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią "nowej" ustawy o SIO.

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych SIO

8 marca 2012 r. minister edukacji narodowej podpisał rozporządzenie w sprawie:

 • minimalnych wymagań technicznych dla sprzętu przeznaczonego do obsługi oprogramowania służącego prowadzeniu lokalnych baz danych SIO, udostępnianego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
 • warunków technicznych, jakie powinno spełniać inne niż udostępnione przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oprogramowanie służące prowadzeniu lokalnych baz danych SIO (oprogramowanie komercyjne),
 • wydawania certyfikatu zgodności z SIO (homologacja oprogramowania komercyjnego),
 • warunków technicznych przekazywania i pozyskiwania danych z bazy danych SIO.

Rozporządzenie wchodzi w życie 30 kwietnia 2012 r. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z jego pełną treścią.

Wszystkie informacje w naszym serwisie

Będziemy Państwa na bieżąco informować o wszelkich wydarzeniach związanych z wprowadzeniem nowego systemu informacji oświatowej. Uważnie śledzimy działania MEN i gdy tylko będzie to możliwe podejmiemy kroki, by zapewnić Państwu pomoc w spełnieniu wymogów wynikających z nowej ustawy o SIO.