Radyo Dinle
system informacji oświatowej
Aktualizacja serwisu: 22.08.2018
Aktualizacja biblioteki analiz: 27.01.2006
logo QNT
© 2005-2008 QNT Systemy Informatyczne
XHTML 1.1 XHTML 1.1 ikona WAI-AAA
webmaster@qnt.pl

System Informacji Oświatowej - SIO

aktualności

Uzupełnianie danych za pomocą SIO v. 2.0

Dodano: 29.08.2005

Na stronie MENiS pojawił się kolejny komunikat dotyczący SIO w wersji 2.0. Ministerstwo informuje w nim, że spis wrześniowy musi zostać dokonany wyłącznie za pomocą nowej wersji programu. Wiąże się to z wprowadzeniem blokady dla scalania plików wytworzonych w poprzednich wersjach, istnieje jedynie opcja modułowego importu danych. Jednocześnie informujemy, że udoskonalenia wprowadzone w programie SIO spowodowały natychmiastową reakcję naszej firmy i intensywne prace mające na celu umożliwienie eksportu wcześniej zgromadzonych przez Państwa danych do zmodyfikowanej wersji SIO.

SIO w wersji 2.0 posiada przygotowaną przez Centrum Obliczeniowe MENiS instrukcję merytoryczną i instrukcję obsługi, wprowadzono do niego także szereg zmian.

MENiS informuje także o możliwości dostarczenia płyt CD z programem, dla szkół i placówek bez podłączenia internetowego. Płyty mają być przekazane do kuratoriów do dnia 2 września 2005r., natomiast planowany termin otrzymania nośników przez szkoły to drugi tydzień września.

Wrześniowa aktualizacja baz danych oświatowych 26 sierpnia 2005

1. Nowa wersja programu SIO - wersja 2.0
Centrum Obliczeniowe MENiS przygotowało nową wersję programu SIO. Zasadniczą nowością jest sposób aktualizowania bazy danych szkoły lub placówki na podstawie pliku utworzonego w poprzednim wprowadzaniu danych (według stanu na 31 marca br.). Inne zmiany i udoskonalenia sygnalizowane są w odrębnej informacji CO MENiS o nowej wersji programu (SIO 2.0). Dla nowej wersji programu SIO zmodyfikowano także instrukcję merytoryczną oraz instrukcję obsługi.

Ze względu na duży zakres wprowadzonych zmian wprowadzono blokadę dla scalania plików wytworzonych w poprzednich wersjach. Pliki te będzie można wykorzystać jedynie do modułowego importu danych (opisanego detalicznie w instrukcji obsługi programu).

W związku z powyższym zwracamy się do przedstawicieli instytucji scalających pliki, tj. do jednostek samorządu terytorialnego (JST), kuratoriów oświaty i właściwych ministrów o poinformowanie szkół i placówek nie posiadających dostępu do Internetu o konieczności stosowania nowej wersji SIO.

Uwaga:
Dla częściowego rozładowania ruchu na stronach internetowych MENiS i ograniczenia czasu ściągania plików prosimy kuratorów oświaty o zamieszczanie programu SIO 2.0 wraz z instrukcjami na swoich stronach internetowych. Pomocne byłoby także podobne postępowanie większych JST i właściwych ministrów.

2. Udostępnianie nowej wersji programu SIO szkołom i placówkom nie posiadającym dostępu do Internetu
Według danych SIO z końca marca br. na niespełna 37 tys. szkół, placówek samodzielnych oraz zespołów szkół i placówek zobowiązanych do prowadzenia baz danych oświatowych w ramach SIO niespełna 12 tys. nie ma dostępu do Internetu. Największe braki w tym zakresie notuje się w przedszkolach (ponad 3 tys. bez połączenia z Internetem), szkołach podstawowych (prawie 1,4 tys.) i zespołach szkół (1,5 tys). Duże braki występują także w samodzielnych, nie połączonych w zespoły, szkołach ponadpodstawowych / ponadgimnazjalnych. W załączeniu publikujemy dwa zestawienia:
- wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z liczbą szkół i placówek prowadzonych lub ewidencjonowanych przez JST nie posiadających połączenia z Internetem (z zaznaczeniem liczby placówek niepublicznych),
- liczby szkół i placówek bez połączenia z Internetem według typów szkół i placówek.

Mniejsza ogólna suma szkół i placówek w zestawieniu dotyczącym JST wynika z tego, że nieuwzględnione są w nim jednostki prowadzone przez właściwych ministrów. W poszczególnych JST mogą pojawiać się błędy - bazy SIO podlegają jeszcze weryfikacji, o czym niżej.

Wkrótce przekażemy też kuratorom oświaty wykazy adresowe wszystkich szkół i placówek bez połączenia z Internetem we wszystkich JST. Przedstawiciele JST, którym załączone obecnie ogólne informacje nie wystarczą, będą się mogli zwrócić się do kuratorów oświaty o szczegółowe dane.

Na potrzeby tych podmiotów przygotowujemy obecnie 12 tys. płyt CD z programem SIO 2.0 wraz z instrukcją merytoryczną i instrukcją obsługi. Płyty będą dostarczone do kuratoriów oświaty najpóźniej do dnia 2 września br. Kuratorów oświaty prosimy o przekazanie tych płyt wszystkim potrzebującym. Można zatem spodziewać się, że płyty dotrą do większości szkół i placówek nie posiadających dostępu do Internetu za pośrednictwem kuratorów oświaty i JST w drugim tygodniu września.

3. Analizowanie danych wprowadzanych według stanu na 31 marca br.
Aktualnie prowadzimy porównania baz SIO z danymi na koniec marca 2005 r. z bazami GUS z danymi dotyczącymi szkół i uczniów na koniec września 2004 r. korygowanymi przy udziale JST dla celów naliczania części oświatowej subwencji ogólnej. Wstępne dane w zakresie tych porównań zostały przekazane kuratoriom oświaty. Pokazują one, że w pierwszym wprowadzaniu danych uzyskano dość wysoką zgodność ogólnej liczby szkół, uczniów i nauczycieli w wymienionych bazach - w granicach 98% - 99%. Jesteśmy jednak w trakcie wyjaśniania wielu wewnętrznych niezgodności danych w tych bazach. Prawdopodobnie większość tych niezgodności bierze się z niepoprawnej identyfikacji, w tym zwłaszcza w części dotyczącej określania organu prowadzącego (dużo uwag dotyczących prawidłowej identyfikacji znajduje się w obu w/w instrukcjach).

Obecnie wstrzymujemy się jeszcze z ostateczną oceną kompletności i poprawności danych pierwszej edycji SIO. W tej sprawie będziemy publikować odrębne komunikaty.

Zaznaczamy jednak, że zgodnie z ideą SIO jako bazy danych administracyjnych, tj. bazy wspomagającej zarządzanie instytucjami oświatowymi, każdy podmiot wprowadzający oraz scalający dane oświatowe jest właścicielem swojej bazy i już ze względu na własne potrzeby powinien dążyć do uzyskania baz kompletnych, poprawnych oraz zgodnych ze stanem faktycznym.

4. Edytowanie i drukowanie wprowadzanych danych oraz przetwarzanie danych
W wersji 2.0 zdecydowanie poprawiono funkcję edytowania i drukowania wprowadzonych danych. Obecnie będzie możliwe zobaczenie zestawu wszystkich wypełnionych tabel na ekranie i wydrukowanie ich. Będzie też możliwe oglądanie i drukowanie tabel z zewnętrznych plików .xml dla celów porównawczych (np. z poprzedniego wprowadzania danych SIO).

W wersji 2.0 nie stworzono jeszcze narzędzi przetwarzania danych. W tym kierunku będą prowadzone prace nad udoskonaleniem programu SIO na następną edycję, tj. na marzec 2006 r. Jednak niezależnie od starań autora programu SIO, czyli Centrum Obliczeniowego MENiS, narzędzia do przetwarzania danych SIO oferowane już są przez firmy działające w zakresie informatyzowania zarządzania oświatą. Oferty te mogą być interesujące zwłaszcza dla podmiotów scalających duże ilości plików, np. dużych JST.

Uważamy, że znaczne poprawienie funkcji edytowania i drukowania wprowadzonych danych w wersji 2.0 oraz rozwój niezależnego oprogramowania do przetwarzania danych SIO umożliwi już w drugiej edycji SIO szybszą ocenę kompletności i poprawności danych.

5. Konieczność zapoznania się ze zmodyfikowanymi instrukcjami
Zwracamy uwagę na tę konieczność mając na uwadze doświadczenia pierwszej edycji SIO, kiedy wiele zadawanych nam pytań świadczyło, że ich autorzy nie zapoznawali się z instrukcjami. Także analizy danych z tej edycji pokazują, że duża część błędów powstaje już na etapie identyfikacji szkół i placówek w kilku pierwszych wypełnianych tabelach.

Obecnie poszerzyliśmy możliwości korekty danych z części identyfikacyjnej po wprowadzeniu danych w wygenerowanych tabelach. W kilku miejscach instrukcji ostrzegamy jednak nadal, że weryfikacja ta dotyczy jednak tylko danych, które nie decydują o wygenerowaniu właściwych tabel. Tak więc jeśli ktoś źle zidentyfikuje dane decydujące o generowaniu całego zestawu odpowiednich tabel, to po zorientowaniu się w pomyłce na późniejszym etapie wprowadzania danych, będzie musiał powtarzać wprowadzanie od nowa (w obecnej wersji programu SIO ułatwieniem będzie jedynie możliwość wydruku danych wprowadzonych do danego etapu oraz importowania części z nich).

6. Terminowość przekazywania baz danych oświatowych
W pierwszej edycji SIO bazy danych zostały przekazane w zakładanym terminie (w części baz uzupełniano jeszcze dane po przekazaniu na wyższy szczebel). Zadowalający w zasadzie efekt uzyskano jednak dzięki znacznemu przedłużeniu pierwotnie zakładanych terminów przekazywania baz danych.

W drugiej edycji SIO obowiązywać będą pierwotnie zakładane, dość krótkie terminy na przekazywanie baz danych (5 dni roboczych dla szkół i placówek, 7 dni roboczych dla JST oraz 3 dni robocze dla kuratorów oświaty). Przypominamy, że wymuszone są one potrzebami naliczania wstępnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla JST - planujemy, że w niedalekiej przyszłości dane z SIO będą używane także do tego celu (nie dotyczy to jeszcze roku bieżącego).

zespół nadzorujący wdrażanie SIOw Departamencie Strategii Edukacyjnej i Funduszy Strukturalnych MENiS