Radyo Dinle
system informacji oświatowej
Aktualizacja serwisu: 22.08.2018
Aktualizacja biblioteki analiz: 27.01.2006
logo QNT
© 2005-2008 QNT Systemy Informatyczne
XHTML 1.1 XHTML 1.1 ikona WAI-AAA
webmaster@qnt.pl

System Informacji Oświatowej - SIO

aktualności

Aktualizacja i weryfikacja informacji w SIO

Dodano: 21.02.2006

Na początku stycznia Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło na swojej stronie internetowej wykaz szkół i placówek oświatowych, według stanu na dzień 15 września 2005 r. Obecnie na witrynie poświęconej tematyce SIO zamieszczono aktualizację tego rejestru, wraz ze zgłoszonymi z końcem ubiegłego miesiąca, korektami. Bazy danych jednak nadal zawierają błędy i wymagają dalszych poprawek. W obecnej formie niezwykle trudne jest wykorzystywanie informacji SIO do podstawowych dla oświaty analiz. Ministerstwo zwraca się, zatem do głównych dysponentów baz SIO - dyrektorów szkół i placówek, przedstawicieli gmin, powiatów i województw samorządowych oraz kuratorów oświaty - o sprawdzenie przynajmniej zestawu danych wskazanych w specjalnym ogłoszeniu MEiN. A jak usprawnić przeprowadzanie weryfikacji? Polecamy program Analizator - nowoczesne narzędzie pozwalające na dodatkowe wykorzystanie zgromadzonych w SIO danych oraz umożliwiające wykrycie wielu błędnie wprowadzonych do systemu informacji.

Przedstawiamy aktualizację wykazu szkół i placówek oświatowych według stanu na dzień 15 września 2005 r. po korektach zgłoszonych do końca stycznia 2006 r.

Mimo dokonanych korekt bazy SIO nadal zawierają błędy. Do najważniejszych z nich kwalifikujemy błędne wskazywanie organów prowadzących lub rejestrujących szkoły i placówki (w tym także zezwalających na założenie szkół i placówek publicznych) oraz niezgodności liczby uczniów i nauczycieli w SIO i różnych sprawozdaniach statystycznych (EN-3, EN-8, sprawozdania serii "S").

Tego rodzaju błędy zdecydowanie utrudniają wykorzystywanie danych SIO do podstawowych dla oświaty analiz - naliczania wielkości oświatowej części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz analiz zatrudnienia i wynagrodzenia nauczycieli szkół i placówek publicznych prowadzonych przez JST.

W związku z tym obecną aktualizacje wykazu szkół i placówek uzupełniamy o jednostkowe dane dotyczące liczby uczniów i nauczycieli (ograniczmy te dane do szkół i placówek publicznych prowadzonych przez JST i ministrów).

Dla ułatwienia wyszukiwania błędów zaczynamy tradycję ich indywidualnego wskazywania. Najpierw czynimy to w odniesieniu do błędów w części identyfikacyjnej SIO dotyczących wskazywania organów prowadzących i rejestrujących szkoły i placówki. W publikowanym wykazie szkół i placówek według województw zaznaczamy kolorem i kodami prawdopodobne błędy w tym zakresie (do każdego pliku dołączone są założenia dla szukania błędów oraz dodatkowe uwagi). Zaznaczamy, że pierwsza tego typu analiza ma jedynie charakter przybliżony. Nasze wskazania błędów opieramy na ogólnych założeniach, które w większości przypadków powinny się sprawdzić, tzn. wskazywać na błąd w bazie SIO, jednak w mniej licznych przypadkach mogą nie być trafne (niepewność związana jest z tym, że od typowych zadań JST w zakresie prowadzenia i rejestrowania szkół i placówek mogą zdarzać się uzasadnione wyjątki).

Zwracamy się w związku z tym do głównych dysponentów baz SIO - dyrektorów szkół i placówek, przedstawicieli gmin, powiatów i województw samorządowych oraz kuratorów oświaty - o sprawdzenie, co najmniej następujących zakresów danych:

  • prawidłowości wskazania organu prowadzącego lub rejestrującego (traktując naszą analizę jedynie za wskazówkę, gdyż w istocie błędów może być więcej niż to w pierwszej tego typu analizie wykazaliśmy),
  • zgodności liczby uczniów i nauczycieli (w przeliczeniu na etaty) z danymi przekazanymi do sprawozdań statystycznych (EN-8, EN-3, sprawozdania serii "S") - przy czym przyjmujemy, że w dużych szkołach mogą zdarzać się pewne niezgodności o ograniczonej skali (zwłaszcza w zakresie porównań EN-3 i SIO).

Najpóźniej na początku kwietnia musimy podjąć decyzję o ewentualnym przedłużeniu stosowania badań EN-3 i EN-8 na jesieni bieżącego roku. Możemy odstąpić od kontynuowania tych badań, jeśli kuratorzy oświaty przekażą nam skorygowane bazy SIO najpóźniej do 23 marca br. (odpowiednio wcześniej uzyskując bazy z JST). Uwagi dodatkowe:

  • Prosimy zwracać uwagę przede wszystkim na kody organów prowadzących i rejestrujących (w bazie SIO generują się one automatycznie przez wybór nazwy JST w rozwijanej liście zakładek w części identyfikującej organ prowadzący lub rejestrujący). Kody są dla nas najważniejsze, gdyż na nich opieramy przetwarzanie danych SIO.
  • Nazwy organów prowadzących lub rejestrujących mają dla nas mniejsze znaczenie (z wyjątkiem nazw organów prowadzących placówki niepubliczne). Nie opieramy na nich przetwarzania danych. Warto je jednak poprawić ze względu na informacyjny użytek wykazu (wykaz szkół i placówek będzie już trwałym elementem stron internetowych).
  • W badaniu zgodności liczby nauczycieli w SIO i EN-3 należy brać pod uwagę sumę pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na etaty z kol. 34 i 36 wykazu adresowego SIO w układzie wojewódzkim (w raportach SIO podpisywanych przez dyrektorów szkół i placówek podawana jest liczba stosunków pracy nauczycieli, a nie liczba zatrudnionych w etatach). Pewne różnice pomiędzy SIO i EN-3 mogą wynikać z innej metodologii obu badań (np. w EN-3 nie są brani pod uwagę nauczyciele zatrudnienie na podstawie art. 7 ust. 1a ustawy o systemie oświaty oraz osoby na urlopach wychowawczych).