system informacji oświatowej
Aktualizacja serwisu: 22.08.2018
Aktualizacja biblioteki analiz: 27.01.2006
logo QNT
© 2005-2008 QNT Systemy Informatyczne
XHTML 1.1 XHTML 1.1 ikona WAI-AAA
webmaster@qnt.pl

Dlaczego SIO

Założeniem Systemu Informacji Oświatowej jest uzyskiwanie danych niezbędnych do prowadzenia polityki edukacyjnej państwa, upowszechnianie edukacji, a także usprawnianie finansowania zadań oświaty (na podst. USTAWY o systemie informacji oświatowej z dn.19 II 2004, Art.1).

Do tej pory w sektorze oświaty prowadzone były cykliczne, lecz niepowiązane ze sobą badania. Oddzielnie gromadzono: sprawozdania finansowe szkół, spisy nauczycieli, uczniów czy samych szkół i placówek. Podstawową słabością dotychczasowego sposobu zbierania informacji, był brak wymiany danych między podmiotami je gromadzącymi. Utrudniało to zarządzanie i organizację pracy sektora edukacyjnego.

Powstanie jednolitego, wielopoziomowego systemu usprawnia proces gromadzenia i przetwarzania danych, ułatwia budowę wskaźników oświatowych, wykonywanie analiz i raportów. Poza tym wspiera zarządzanie oświatą i kreowanie jednolitej polityki edukacyjnej, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i globalnym. Pozwala również na płynną dystrybucję informacji między wszystkimi elementami objętymi Systemem Informacji Oświatowej. Wspólne działania na polu informacyjnym wszystkich szkół, placówek oświatowych, jednostek samorządów terytorialnych, kuratoriów oświaty oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pozwalają na uzyskanie aktualnych i rzetelnych danych na temat liczby uczniów oraz zatrudnionej kadry pedagogicznej. Wiedza ta jest niezbędna przy tworzeniu planów finansowych, określaniu wielkości subwencji oraz dotacji dla uczniów, studentów i słuchaczy, czy poziomu wynagrodzenia pracowników oświaty.

Przykładem ogromnej funkcjonalności systemu mogą być dane dotyczące dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Zbierane informacje dotyczą nie tylko ilości uczniów niepełnosprawnych - uwzględnione są także takie kryteria jak rodzaj niepełnosprawności, typ placówki (w tym również niepubliczne instytucje oświatowe), do której dzieci uczęszczają, oraz rodzaje zajęć indywidualnych, z jakich będą mogły korzystać. Dzięki powstaniu bazy danych oświatowych rodzice, przed wyborem szkoły, mają szansę sprawdzić, jaka placówka gwarantuje ich dziecku najlepsze warunki do nauki, uwzględniając jego potrzeby i możliwości. Wymienione korzyści to jedynie część usprawnień, które niesie ze sobą zintegrowany system informacji oświatowej.