system informacji oświatowej
Aktualizacja serwisu: 22.08.2018
Aktualizacja biblioteki analiz: 27.01.2006
logo QNT
© 2005-2008 QNT Systemy Informatyczne
XHTML 1.1 XHTML 1.1 ikona WAI-AAA
webmaster@qnt.pl

SIO 3.0 krok po kroku

Dodatkowe linki

Zachęcamy również do:
pobrania dokumentu w formacie pdf

Generowanie tabel na podstawie pliku, utworzonego podczas poprzedniej aktualizacji baz danych oświatowych

Zadaniem programu SIO jest zebranie danych ze szkół i placówek, funkcjonujących w systemie oświaty oraz ich scalenie na poziomie Jednostek Samorządu Terytorialnego, a następnie w kuratoriach oświaty lub właściwych ministerstwach.

Program pozwala wprowadzać nowe spisy, a także przeglądać te, z poprzedniej aktualizacji. Umożliwia też wczytywanie informacje z plików zewnętrznych, nieprzetwarzanych w poprzednim spisie oraz importowanie danych i tworzenie z nich nowej struktury.

I. Rozpoczęcie pracy z programem

Pracę możemy rozpocząć na dwa sposoby:

 • Używając opcji: Plik/ Otwórz, a następnie: Narzędzia/ Nowa struktura z otwartego pliku.
 • Poprzez użycie opcji: Narzędzia/ Nowa struktura z zewnętrznego pliku.

II. Przystąpienie do uzupełniania danych poprzez opcję: - Nowa struktura z otwartego pliku

Korzystając z danych utworzonych podczas spisu wrześniowego należy wykonać następujące czynności:

 1. Wybrać z menu Plik > Otwórz...: zrzut ekranu
 2. Wskazać katalog, w którym znajduje się plik: zrzut ekranu Uwaga: Szkoły i placówki wczytują pliki o rozszerzeniu .xml, jednostki samorządu terytorialnego wczytują pliki z rozszerzeniem .jst, kuratoria oświaty .krt, a ministrowie właściwi do spraw oświaty .min.
 3. W katalogu Marzec_2006, lub innym zbiorze źródłowym, należy wskazać plik, na podstawie którego będą generowane tabele do obecnego spisu. Wybór wskazanego pliku potwierdzamy klawiszem Otwórz: zrzut ekranu
 4. Podczas generowania struktury tabel, ukaże się komunikat informujący o tym, że wczytywany plik będzie dokumentem wyłącznie do odczytu. zrzut ekranu
 5. Po wygenerowaniu struktury tabel w górnej części okna programu pojawia się informacja plik tylko do odczytu. zrzut ekranu Uwaga: Pliki tylko do odczytu służą wyłącznie przeglądaniu danych z wcześniejszego spisu. Zapisanie zmian wprowadzonych do komórek w takim dokumencie będzie niemożliwe. zrzut ekranu
 6. Wczytany plik jest tylko do odczytu, próba poprawienia komórek i równoczesny zapis będą niemożliwe: zrzut ekranu Uwaga: Pliki tylko do odczytu służą jedynie przeglądaniu danych z wcześniejszego spisu.
 7. Po wczytaniu danych z poprzedniej wersji, przechodzimy do opcji: Narzędzia i wybieramy - Nowa struktura z otwartego pliku: zrzut ekranu
 8. Warunkiem przejścia do tworzenia nowej struktury z otwartego pliku, jest zaznaczenie opcji Tak. zrzut ekranu
 9. Jako że mamy do czynienia z plikiem tylko do odczytu, na którym niemożliwe jest dokonywanie zapisów, w pojawiającym się okienku z zapytaniem wybieramy: Nie. zrzut ekranu
 10. Program zapyta nas o rodzaj spisu, dla jakiego będziemy generować nową strukturę pliku. Wskazujemy spis marcowy dla roku 2006. zrzut ekranu
 11. Następnie pojawi się okno identyfikacji jednostki. Teraz możemy nanieść konieczne poprawki dotyczące tej tabeli.
 12. Wreszcie wybieramy klawisz Zakończ - okno zamyka się samoczynnie, a tabele do wypełnienia w spisie marcowym zostają wygenerowane automatycznie. zrzut ekranu Uwaga: W tabeli I2 należy wprowadzać numer telefonu, zawierający numer kierunkowy zaczynający się od 0.
  Konieczne jest wypełnienie wiersza 39 - Nauka j. mniejszości narodowej, etnicznej lub j. regionalnego, jeśli tego nie zrobimy, program upomni się następującym komunikatem: zrzut ekranu

III. Przystąpienie do uzupełniania danych poprzez opcję: - Nowa Struktura z zewnętrznego pliku

 1. Pierwszym krokiem w tej operacji jest zamknięcie wszystkich bieżących dokumentów. Następnie przechodzimy do opcji: Narzędzia > Nowa Struktura z zewnętrznego pliku. zrzut ekranu
 2. W ukazującym się oknie z wyborem rodzaju spisu, wskazujemy spis marcowy dla roku 2006. zrzut ekranu
 3. Wreszcie wskazujemy zewnętrzny zbiór do wczytania: zrzut ekranu Uwaga: Szkoły i placówki wczytują pliki o rozszerzeniu - xml, jednostki samorządu terytorialnego wybierają rozszerzenie - jst, kuratoria oświaty - krt, a ministrowie właściwi do spraw oświaty - min. W katalogu Marzec_2006 należy wskazać plik, na podstawie którego będą generowane tabele do obecnego spisu.
 4. Na tym etapie ukaże się okno z tabelą identyfikacyjną wygenerowanej jednostki. Tu możemy nanieść odpowiednie poprawki.
  Uwaga: W tabeli I2 należy wprowadzać numer telefonu, zawierający numer kierunkowy zaczynający się od 0. Konieczne jest wypełnienie wiersza 39 - Nauka j. mniejszości narodowej, etnicznej lub j. regionalnego, jeśli tego nie zrobimy, program upomni się następującym komunikatem: zrzut ekranu
 5. Zatwierdzając zmiany klawiszem Zakończ. Teraz następuje automatyczne generowanie struktur tabel do wypełnienia w spisie marcowym. zrzut ekranu

IV. Przystąpienie do uzupełniania danych poprzez opcję: - Import danych

 1. Pracując na dokumencie utworzonym według podanych powyżej wskazówek (Nowa struktura z otwartego pliku lub Nowa struktura z zewnętrznego pliku), wybieramy z Menu: Narzędzia > Import danych: zrzut ekranu
 2. Jeśli nie dokonaliśmy zapisu pojawi się, przypominająca nam o tym, informacja: zrzut ekranu
 3. Zapisujemy dane poprzez: Plik > Zapisz jako. Dokument zostanie zapisany w automatycznie stworzonym folderze marzec_2006: zrzut ekranu
 4. Przystępując do importu zostaniemy skierowani do folderu zawierającego pliki SIO. Wskazujemy element, który nas interesuje i naciskamy: Otwórz. zrzut ekranu
 5. Z lewej strony okna znajdują się pliki docelowe, które będą uzupełnione o dane z pliku źródłowego. zrzut ekranu
 6. Pojedynczym kliknięciem zaznaczamy pliki - docelowy i źródłowy, a następnie wybieramy ikonę Import. Po zakończeniu pojawi się komunikat: "Import danych został zakończony pomyślnie"
 7. Jeśli podczas importu pojawią się problemy, program również o tym poinformuje, umożliwiając zapoznanie się ze szczegółowym raportem: zrzut ekranu Uwaga: Elementy importujemy pojedynczo, tzn. osobno kadrę pedagogiczną, nieruchomości, wyposażenie itd. Potem koniecznie należy sprawdzić, czy wszystko zostało przeniesione prawidłowo. Jeżeli wystąpi jakaś nieprawidłowość, program będzie o tym informował odpowiednim komunikatem.
 8. Po wykonaniu importu wszystkich pól, należy zamknąć okno importu
 9. Następnie musimy sprawdzić, czy dane z pliku źródłowego zaimportowały się do wybranych tabel.