system informacji oświatowej
Aktualizacja serwisu: 22.08.2018
Aktualizacja biblioteki analiz: 27.01.2006
logo QNT
© 2005-2008 QNT Systemy Informatyczne
XHTML 1.1 XHTML 1.1 ikona WAI-AAA
webmaster@qnt.pl

Twoje miejsce w systemie

Szkoły i placówki oświatowe stanowią pierwszy i podstawowy poziom w procesie gromadzenia informacji w Systemie Informacji Oświatowej. Wszystkie podmioty wymienione w art. 2 pkt 1-7, 9 i 10 ustawy o systemie oświaty mają obowiązek cyklicznego wprowadzania danych do dostarczonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej programu komputerowego. W praktyce rola szkoły lub placówki oświatowej sprowadza się do wykonania wymienionych poniżej zadań:

 1. Zainstalowanie aktualnego oprogramowania dostarczonego za pośrednictwem organów prowadzących jednostki oświatowe na płytach CD, czy pobranego ze strony www.sio.edu.pl lub sio.mein.gov.pl.
 2. Zapoznanie się z aktualizowanymi na bieżąco dokumentami dostarczanymi wraz z oprogramowaniem - Instrukcją wprowadzania i przekazywania danych oraz Opisem działania programu.
  Warto zwrócić uwagę: Jeśli szkoła lub placówka nie mają możliwości prowadzenia bazy danych oświatowych w formie elektronicznej, zadanie to spada na ich organ prowadzący. W takim przypadku jednostka zobowiązana jest do przekazywania organowi prowadzącemu wszelkich niezbędnych danych.
 3. Wprowadzenie/ uzupełnienie w programie danych określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.
  Warto zwrócić uwagę: Dane można wprowadzać na trzy sposoby:
  • wpisywanie ich bezpośrednio do programu,
  • import wszystkich informacji z pliku utworzonego w poprzednim przetwarzaniu do nowego,
  • eksport informacji zgromadzonych wcześniej, z używanych na co dzień programów administracyjnych.
  Pierwsza z wymienionych metod jest bardzo czasochłonna. Dlatego warte polecenia jest skorzystanie z automatycznego przesłania danych. Taka funkcja znajduje się w najnowszych wersjach programów dla oświaty, przygotowanych przez czołowe firmy informatyczne. W przypadku szkół i placówek połączonych w zespół, prowadzi się wspólną bazę danych, przy czym tworzą ją wyodrębnione bazy poszczególnych jednostek wchodzących w skład zespołu oraz zbiór danych wspólnych.
  Możliwa jest praca grupowa przy wprowadzaniu danych do systemu SIO. W tym celu należy odpowiednio podzielić zadania.
  • należy wyznaczyć osobę prowadzącą plik podstawowy; generuje ona nowy plik, pilnuje, by nazwa jej pliku nie była zmieniana, a następnie udostępnia (kopiuje) go zainteresowanym (na dyskietce, płycie lub w sieci);
  • inne osoby udostępniony plik wgrywają do swoich komputerów, (na których mają zainstalowany program SIO), wykonują polecenie Zapisz jako i zmieniają nazwę pliku podstawowego, np.: dodając przed podkreśleniem (_092006) z datą literkę k ? koszty, p ? pedagodzy, u ? uczniowie itp., każdy wykonuje swoją część pracy. (Postępujemy tak, aby pliki o takiej samej nazwie nie nadpisywały się po wgraniu do jednego komputera!!) Po skończeniu wprowadzania danych każda z osób kopiuje plik na dyskietkę i zanosi do osoby prowadzącej;
  • osoba prowadząca za pomocą funkcji IMPORT DANYCH wciąga z poszczególnych plików potrzebne informacje do pliku podstawowego. Nie istnieje potrzeba wgrywania plików pomocniczych na komputer podstawowy, do Importu można otworzyć plik z dyskietki, płyty lub odpowiedni plik wskazać w sieci.
 4. Przekazanie właściwym organom prowadzącym plików ze zgromadzonymi informacjami poprzez teletransmisję danych lub na nośnikach elektronicznych, wraz z wydrukiem zestawienia zbiorczego, potwierdzonego podpisem dyrektora szkoły lub placówki oświatowej. Wzór takiego zestawienia dołączono do rozporządzenia jako Załącznik nr 1.
  Warto zwrócić uwagę: Szkoły oraz placówki oświatowe zobowiązane zostały do sprawdzania kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym informacji gromadzonych w bazach danych oświatowych. Należy pamiętać, że ich poprawność potwierdza dyrektor, podpisując zestawienie zbiorcze. Zaniechanie prowadzenia baz lub przekazanie danych niezgodnych z prawdą, może pociągnąć za sobą nałożenie finansowych sankcji.