system informacji oświatowej
Aktualizacja serwisu: 22.08.2018
Aktualizacja biblioteki analiz: 27.01.2006
logo QNT
© 2005-2008 QNT Systemy Informatyczne
XHTML 1.1 XHTML 1.1 ikona WAI-AAA
webmaster@qnt.pl

Dodatkowe wyjaśnienia do instrukcji merytorycznej

DZIAŁ: Dane o uczniach, słuchaczach, wychowankach i absolwentach

Tabele A1-A5. Absolwenci z poprzedniego roku szkolnego.
W tabelach A1 - A5 wykazywani są absolwenci z poprzedniego roku szkolnego tzn. ci, którzy naukę ukończyli do 31 sierpnia 2005 roku. Osoby, który naukę zakończyły w lutym br. są absolwentami z roku szkolnego 2005/2006 i zostaną wykazane w edycji wrześniowej 2006 r. W większości wypadków będzie to powtórzenie danych wykazanych we wrześniu 2005 r., może się jednak zdarzyć, że w tabeli A3 dane się zmienią, bo zmieniła się liczba absolwentów, którzy zdali maturę lub egzamin z przygotowania zawodowego.

Szkoły zlikwidowane lub te, które wygasły, nie wykazują danych o absolwentach.

Tabela NP6. Wychowankowie upośledzeni umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizujący indywidualny program edukacyjny uwzględniający podstawę programową kształcenia ogólnego.
Jest to nowa tabela, pozwalająca wykazać wychowanków ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, realizujących w formie określonej w tytule tabeli obowiązek szkolny lub obowiązek nauki - zob. §§ 40 i 41 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości o zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 52, poz. 467, ze zm.).

Tabela PPP6. Liczba dzieci przyjętych przez poradnię.
Jest to nowa tabela. Przez liczbę przyjętych należy rozumieć liczbę dzieci i młodzieży, dla których założono teczki indywidualne, lub wpisano imiennie do rejestru (nie zakładając teczki indywidualnej).

Tabela WYO1-WYP5. Wypadki.
Nie należy wykazywać wypadków, które zdarzyły się w drodze ze szkoły lub do szkoły, chyba, że uczeń w tym czasie znajdował się pod opieką szkoły, np. w czasie dowożenia zorganizowanego przez gminę.

Tabela DO2. Formy pomocy materialnej dla uczniów - stypendia.
Należy wykazywać tylko te stypendia, które zostały faktycznie wypłacone. Jeśli stypendium zostało przyznane, a jego wypłacenie było uwarunkowane przedstawieniem rachunków, rachunki nie zostały przedstawione i termin ich przedstawienia upłynął - takich stypendiów nie należy wykazywać.

W kol. 3 - liczba uczniów, którzy otrzymali stypendium w poprzednim roku kalendarzowym - jeżeli ten sam uczeń otrzymał stypendium dwukrotnie na podstawie dwóch odrębnych decyzji, należy wykazać go dwukrotnie.

Ponadto zwracamy uwagę, że w wierszu 2 należy wykazać stypendia ze względu na źródło finansowania, co oznacza, że należy tu wykazać stypendia wykazane w pozostałych wierszach, o ile są finansowane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

DZIAŁ: Dane o nauczycielach, wychowawcach, innych pracownikach pedagogicznych oraz o pracownikach pedagogicznych niebędących pracownikami pedagogicznymi

Tabela N2.
Wynagrodzenie nauczycieli należy wykazywać w wysokości faktycznie wypłaconej za marzec. Nie należy wykazywać wynagrodzenia wg nowych stawek, jeżeli nie zostanie ono wypłacone w marcu.

Tabele N5. Obowiązki i N6. Nieobecność.
Dla każdego nauczyciela należy wypełnić tabelę N2, wpisując m. in. tygodniowy wymiar zajęć wynikający z umowy o pracę lub aktu mianowania. Wymiar ten, wraz z godzinami ponadwymiarowymi lub godzinami zwiększonego wymiaru, powinien się równać sumie godzin z tabeli N5. Obowiązki. Jeśli nauczyciel nie świadczy pracy i jest wykazany w tabeli N6, wtedy tabela N5 nie powinna być wypełniana - taka sytuację program potraktuje jako błąd. Jeśli tabela N5 nie jest wypełniona (bo wypełniona jest tabela N6) wtedy pojawi się ostrzeżenie o niezgodności tabeli N2 i N5. Takie ostrzeżenie należy zignorować.

Generalnie ostrzeżenia zgodnie z nazwą mają ostrzegać, że mógł pojawić się błąd, bo odnoszą się do sytuacji modelowych, np. dodatek za staż pracy jest procentem od wynagrodzenia zasadniczego. Jeśli jednak nauczyciel za część miesiąca otrzymał wynagrodzenie chorobowe, to zależność ta nie będzie zachodzić i wtedy ostrzeżenie należy zignorować.

DZIAŁ: Dane o spełnianiu obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat zameldowana na terenie gminy

Tabela OB3. Obowiązek nauki
Na obecnym etapie gromadzenia danych wiele pytań dotyczy tabeli OB3. Obowiązek nauki. Najwięcej nieporozumień budzi wiersz 1, w którym należy wykazać liczbę młodzieży w wieku 16-18 realizującej obowiązek szkolny (tj. uczniów uczęszczających jeszcze do szkoły podstawowej lub gimnazjum). Często w wierszu tym wpisywani są wszyscy zameldowani w danej gminie w wieku 16-18 lat, co wynika z nierozróżniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o systemie oświaty obowiązek szkolny trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Po ukończeniu gimnazjum do ukończenia 18 roku życia realizuje się obowiązek nauki, w formach szkolnych lub pozaszkolnych, co należy wykazać w kolejnych wierszach tabeli OB3. Nierozróżnienie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki prowadzi do podwajania liczby realizujących obowiązek nauki.

Jakkolwiek tytuł tabeli brzmi "obowiązek nauki", to bez uwzględnienia osób, które realizują jeszcze obowiązek szkolny niemożliwe byłoby rzetelne rozliczenie obowiązku nauki.

Należy również zaznaczyć, że generowana w zestawieniu zbiorczym liczba młodzieży w wieku 16-18 lat spełniającej obowiązek nauki pobierana jest z wiersza i kolumny ogółem, a więc określa liczbę tych, którzy są zobowiązani do spełniania obowiązku nauki, a nie tych, którzy go faktycznie realizują. Jest to błąd programu, a nie błąd wprowadzających dane. Błąd ten nie będzie miał jednak wpływu na prawidłowe odczytanie i analizę danych.

(Opracował: Andrzej Urmański, gł. specjalista w DSE MEiN)