Aktualizacja serwisu: 22.08.2018
Aktualizacja biblioteki analiz: 27.01.2006
logo QNT
© 2005-2008 QNT Systemy Informatyczne
XHTML 1.1 XHTML 1.1 ikona WAI-AAA
webmaster@qnt.pl

Komunikat - najważniejsze zmiany w projekcie nowelizacji ustawy o systemie informacji oświatowej
(Dz. U. 04. 49. 463 z późn. zm)

Przygotowywana jest nowelizacja ustawy o systemie informacji oświatowej. Projekt z dnia 9 marca 2006 r. (rozesłany do uzgodnień międzyresortowych) zakłada:

  1. zmianę terminu edycji wrześniowej z dnia 15 września na dzień 30 września dla szkół i placówek oświatowych oraz na dzień 10 października dla zakładów kształcenia nauczycieli. Dodatkowo proponuje się wprowadzenie terminu 10 września dla aktualizowania i przekazywania danych o liczbie uczniów, ważnych dla ustalenia wstępnej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla jst oraz o nauczycielach, ważnych dla ustalenia wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli - termin ten w zakresie danych o nauczycielach nie dotyczy szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
  2. wprowadzenie obowiązku przekazywania danych o pomocy materialnej przez jednostki samorządu terytorialnego i właściwych ministrów, w związku ze zmianami w systemie pomocy materialnej dla uczniów,
  3. wprowadzenie obowiązku przekazywania danych o uczniach według stanu na koniec roku i absolwentów szkół zlikwidowanych w poprzednim roku szkolnym przez kuratorów oświaty i właściwych ministrów.

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy. Wszystkie zmiany są szczegółowo opisane w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Planowana nowelizacja ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej wejdzie w życie w 2007 roku.

Projekt nowelizacji ustawy o SIO